Wysoki lub bardzo wysoki poziom wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych deklaruje jedynie 8% Polaków, natomiast aż 56% przyznaje, że ich poziom wiedzy jest niski albo bardzo niski – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

O funduszach inwestycyjnych słyszało mniej niż połowa Polaków (44%). Większą popularnością cieszą się lokaty (75%), zakup nieruchomości (56%), czy zakup akcji (53%) i obligacji (49%). Co ciekawe, znajomość tej formy inwestowania pieniędzy nie jest aż tak powszechna nawet wśród osób, które inwestują wolne środki. Jedynie 51% osób, które inwestują wolne środki, wie o istnieniu funduszy inwestycyjnych.

Badanie ilościowe i jakościowe łącznie zrealizował Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w maju b.r. Badanie ilościowe opierało się o omnibus CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym ARC, posiadającym ok. 50 tysięcy panelistów. Badanie jakościowe uwzględniało elementy auto-etnografii (doświadczenia i samodzielne obserwacje respondenta, który uczestniczy w procesie zakupowym). Badano Polaków w wieku 18-65, grupę reprezentatywną dla ludności Polski ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia i region kraju, o minimum średnim dochodzie na głowę w gospodarstwie domowym, i minimum średnim wykształceniu.

Badanie jakościowe pokazało, że u podstaw niskiego poziomu wiedzy o funduszach inwestycyjnych leży ogólny niski poziom wiedzy ekonomicznej oraz duży dystans emocjonalny to tego tematu – panuje przekonanie, że fundusze inwestycyjne to opcja dla firm lub osób z dużym kapitałem. Brak wiedzy rodzi obawy i niechęć.

– Na podstawie naszego badania można stwierdzić, że niezależnie od deklarowanego poziomu wiedzy na temat inwestowania jest ona bardzo ogólna i fragmentaryczna. Badani nie byli w stanie ocenić miarodajnie swojego poziomu wiedzy, ponieważ znana jest im sama nazwa funduszy inwestycyjnych. Konieczność edukacji w tym obszarze jest podnoszona w dyskusjach publicznych bardzo często. Problem polega jednak na tym, że poza debatami za mało jest działań praktycznych. Dlatego warto położyć nacisk na kształcenie ekonomiczne dzieci, począwszy od lat najmłodszych, włączając wiedzę o inwestowaniu do podstaw programowych nauczania. Rolę edukacyjną na powszechną skalę wypełnia państwo, jednak nadal brakuje tam solidnych podstaw praktycznej ekonomii. Wiedza finansowa, znajomość i umiejętność korzystania z wielu dostępnych opcji docelowo prowadzi do poprawy poziomu życia, a z czasem kształtuje poczucie dobrobytu całego społeczeństwa – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA.

34% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie, jaka forma lokowania pieniędzy może przynosić większy zysk, niż lokata w banku. Również znajomość rocznego oprocentowania własnego konta bankowego jest zadziwiająco niska, aż 64% badanych na pytanie „Czy wie Pan/i, ile aktualnie wynosi roczne oprocentowanie Pana/i głównego konta bankowego, na którym gromadzi Pan/i większość środków” odpowiedziało negatywnie.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami