Współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel listu intencyjnego, podpisanego przez Grzegorza Muszyńskiego, prezesa zarządu PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa zarządu Enea S.A.

Enea S.A. planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały Spółek Portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.

Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany trend transformacji energetycznej, spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Trajectory, Decisive, Irreversible) i wpływający na wszystkie dziedziny życia (STEEP: Social, Technological, Environmental, Economic, Political).

Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyjnych poprzez lokowanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na Certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat Funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje Spółek Portfelowych.

Fundusz działać będzie na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością Spółek Portfelowych odbywać się będzie poprzez wykonywanie wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych praw korporacyjnych, a także uprawnień Funduszu jako akcjonariusza lub wspólnika Spółki Portfelowej, zapisanych w jej statutach lub umowach, dających Funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne.

W związku z podpisanym listem intencyjnym, przedstawiciele PKO TFI we współpracy z Enea S.A. przystąpią do dalszych prac i konsultacji nad powołaniem Funduszu.

PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce, zarządza środkami powierzonymi przez ponad 1,7 miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 60 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych.

Źródło: PKO TFI