W dniach od 1 do 28 sierpnia 2019 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Ograniczona Zmienność”

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Ograniczona Zmienność” zależny jest od notowań indeksu Euro Stoxx 50 (Bloomberg: SX5E Index). Certyfikat zapewnia 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu oraz daje szansę na zysk ograniczony do wysokości 21% po 3 latach (7% w skali roku).

W skład Indeksu wychodzi 50 spółek notowanych na giełdach europejskich, wyselekcjonowanych spośród 19 subindeksów Euro Stoxx dla odpowiednich sektorów gospodarki w kilkustopniowym procesie:

  • Na wstępną listę dołączane są największe spółki z indeksu EURO STOXX Total Market Index do momentu zbliżenia się do poziomu 60% jego kapitalizacji przy zachowaniu udziałów akcji w wolnym obrocie (ang. free-float market cap).
  • Następnie do listy wstępnej dołączane są wszystkie bieżące spółki z indeksu Euro Stoxx 50.
  • Z powstałej listy wstępnej w pierwszej kolejności do indeksu wybieranych jest 40 największych spółek pod względem kapitalizacji ważonej free-float.
  • Ostatnie 10 spółek wybieranych jest z pozostałych największych spółek z listy wstępnej umieszczonych na pozycjach 41-60.

Skład Indeksu jest dostosowywany co rok (wrzesień), a udziały spółek w indeksie ważone są kapitalizacją przy zachowaniu udziałów akcji w wolnym obrocie (free-float market cap). W skład indeksu nie może wejść mniej niż 50 spółek. Indeks jest obliczany i publikowany w euro (EUR).

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz daje szansę na zysk ograniczony do wysokości 21% po 3 latach (7% w skali roku).

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V. jest BNP Paribas SA z siedzibą we Francji, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie dotyczącej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikaty-ograniczona-zmiennosc

Obsługa Certyfikatów „Ograniczona Zmienność” prowadzona jest przez wybrane Oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej oraz Centrum Inwestycyjne BGŻOptima, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma, mogą także składać zapisy on-line.

źródło: BNP Paribas Polska