Tylko do końca stycznia b.r. można w Banku Millennium skorzystać z oferty lokaty strukturyzowanej „Srebrna Inwestycja II”. Zysk z lokaty uzależniony jest od ceny akcji funduszu inwestycyjnego typu ETF: iShares Silver Trust. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny akcji tego funduszu. Obserwowane są tylko dwie ceny akcji – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 60% partycypacji we wzroście ceny akcji funduszu, o ile w okresie inwestycji cena akcji ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 170% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 41,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji cena akcji ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 170% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [7,8%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1) × 60%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji cena akcji chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 170% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 7,8% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 01 lutego 2023 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 28 stycznia 2025 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

Pozostałe parametry produktu:

Zapisy: w terminie 03.01.2023 r. – 31.01.2023 r.
Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1,5 % w skali roku
Czas trwania lokaty: 24 miesiące
Data rozpoczęcia lokaty: 01.02.2023 r.
Data zakończenia lokaty: 31.01.2025 r.
Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 7,8% – 41,99% w skali inwestycji
Ochrona kapitału 100% w dniu zapadalności lokaty
Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ:

Wyższe od prognoz podwyżki stóp procentowych w USA oraz silny dolar mogą negatywnie wpływać na cenę srebra.
Realizacja scenariusza zakładającego silną recesję na świecie sprawi, że popyt na srebro ze strony przemysłu będzie mniejszy i może być czynnikiem wpływającym niekorzystnie na cenę tego metalu

AKTUALNY KONTEKST INWESTYCYJNY

Lokata Strukturyzowana Srebrna Inwestycja II daje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego poprzez dodanie do niego elementu surowcowego.
Srebro jest metalem nie tylko inwestycyjnym, ale i przemysłowym.
Ponad 50% popytu na ten metal pochodzi z branży samochodowej (produkcja katalizatorów) oraz fotowoltaicznej (produkcja paneli słonecznych). Rosnące wymogi dotyczące emisji spalin wpływają na zwiększenie popytu na srebro ze strony producentów samochodów. Natomiast nasilający się na świecie trend produkcji energii ze źródeł odnawialnych wpływa na rosnący popyt ze strony producentów paneli słonecznych. W przypadku polepszenia sytuacji gospodarczej najbliższych latach popyt ze strony przemysłu może wspierać cenę srebra.
Cena srebra mocno spadła w ostatnich miesiącach z powodu rosnących rentowności amerykańskich obligacji (postrzeganych jako główny konkurent inwestycji w metale szlachetne) oraz umacniającego się dolara. Te negatywne czynniki mogą tracić na sile w ciągu najbliższych 2 lat. Jest prawdopodobne, że cykl podwyżek stopy referencyjnej w USA zakończy się w 2023 roku, natomiast rozpoczęcie łagodzenia polityki pieniężnej możemy zobaczyć w 2024 roku. Jeżeli ten scenariusz się zrealizuje, w 2023 roku trend wzrostu rentowności obligacji USA oraz umacniania się dolara może się odwrócić.

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W LOKATY STRUKTURYZOWANE

  • Ryzyko rynkowe – zysk z lokaty strukturyzowanej zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kursu waluty). Jeżeli przewidywania inwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego.
  • Inwestycja w lokaty strukturyzowane wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredytowego (upadłości) Banku, w którym otwierana jest lokata. W związku z tym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  • Ryzyko płynności – posiadacz lokaty strukturyzowanej może w każdej chwili w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji zakończyć inwestycję, składając zlecenie wypłaty 100% ulokowanego kapitału, przy czym należy wskazać że spowoduje to obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej, której wysokość określona jest w sekcji „Jakie opłaty związane są z zerwaniem lokaty” oraz w „Warunkach lokaty strukturyzowanej Srebrna Inwestycja II”.
  • Ryzyko podatkowe – ryzyko zmiany przepisów podatkowych powodujące, że inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.
  • Złożoność produktu – dotyczy ryzyka związanego z charakterem produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożony, niestandardowy produkt, tym bardziej złożona będzie jego dokumentacja oraz zawarte w niej opisy. W efekcie zrozumienie zasad działania danego produktu może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji.

źródło: Bank Millennium