W dniach od 7 do 29 stycznia 2019 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Amerykańskie Spadki”

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Amerykańskie Spadki” zależny jest od notowań indeksu S&P 500 (Bloomberg: SPX Index). Certyfikat zapewnia 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu oraz daje szansę na zysk w wysokości 2,5% już po 6 miesiącach (5% w skali roku).

W skład Indeksu wchodzi 505 amerykańskich spółek, o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange albo NASDAQ, które odpowiadają za ok. 80% kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji. Aby wejść w skład indeksu spółki muszą spełnić następujące wymogi: – Spółka musi być zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych – Kapitalizacja akcji musi wynosić co najmniej 6,1 mld USD – Co najmniej 50% akcji musi być w wolnym obrocie (free-float) – Spółka musi wykazać dodatni zysk na akcję w ostatnim kwartale oraz dodatnią sumę zysku na akcję w ostatnich czterech kwartałach

Skład Indeksu jest dostosowywany co kwartał, a udziały spółek w indeksie są ważone ich kapitalizacją. Jest to indeks cenowy (nie uwzględnia dochodów z dywidend), a jego wartość obliczana jest w USD.

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu oraz daje szansę na zysk w wysokości 2,5% już po 6 miesiącach (5% w skali roku)

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V. jest BNP Paribas SA z siedzibą we Francji, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów dostępnych na stronie dotyczącej produktu:  https://www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikaty-amerykanskie-spadki

Obsługa Certyfikatów prowadzona jest przez Centra Bankowości Prywatnej.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas