Bank Millennium wprowadził do swojej oferty trzy nowe lokaty strukturalne:

  • Lokatę Strukturyzowaną Złota Inwestycja I,
  • Lokatę Strukturyzowaną Niemiecka Inwestycja I,
  • Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs 62

Zapisy na te lokaty trwają w dniach: 03.03.2020 r. – 01.04.2020 r. Okres trwania lokat to 18-24 miesiące, zaś możliwe oprocentowanie kształtuje się w granicach: 0 – 8% w skali inwestycji.

Lokata Strukturyzowana Złota Inwestycja I

Podstawowe parametry:
Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1% w skali roku,
Czas trwania lokaty: 24 miesiące,
Data rozpoczęcia lokaty: 02.04.2020 r.
Data zakończenia lokaty: 01.04.2022 r.,
Możliwe oprocentowanie w okresietrwania lokaty: 0% lub 8% w skali inwestycji
Ochrona kapitału: 100% (pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia),
Minimalna kwota wpłaty: 1000 PLN.

Zysk z lokaty uzależniony jest od ceny złota (Wskaźnik). Lokata nastawiona jest na wzrost ceny tego kruszcu. Obserwowane są tylko dwie wartości złota – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Jako wartość złota brane są pod uwagę popołudniowe fixingi złota.

Jeżeli po dwóch latach wartość złota wzrośnie o 15% lub więcej w stosunku do początkowej wartości (innymi słowy jeżeli WARTOŚĆ KOŃCOWA jest równa lub większa od 115% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ) – w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 8% × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli po dwóch latach wartość złota spadnie w stosunku do początkowej wartości lub też wzrośnie, ale o mniej niż 15% w stosunku do początkowej wartości (innymi słowy jeżeli WARTOŚĆ KOŃCOWA jest mniejsza od 115% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ) – w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:

  • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 02 kwietnia 2020 r.
  • WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 29 marca 2022 r.
  • POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – wartość popołudniowego fixingu na złocie ustalonego przez ICE Benchmark Administration Limited w danym dniu.

Lokata Strukturyzowana Niemiecka Inwestycja I

Podstawowe parametry:
Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1% w skali roku,
Czas trwania lokaty: 24 miesiące,
Datarozpoczęcia lokaty: 02.04.2020 r.,
Datazakończenia lokaty: 01.04.2022 r.,
Możliwe oprocentowanie w okresietrwania lokaty: 0% lub 8% w skali inwestycji,
Ochrona kapitału: 100% (pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia),
Minimalna kwota wpłaty: 1000PLN.

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości niemieckiego indeksu akcyjnego DAX (Wskaźnik). Lokata nastawiona jest na spadek wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Jako wartość indeksu brany jest pod uwagę poziom zamknięcia Wskaźnika.

Jeżeli po dwóch latach wartość indeksu spadnie o 15% lub więcej w stosunku do początkowej wartości (innymi słowy jeżeli WARTOŚĆ KOŃCOWA jest równa lub mniejsza od 85% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ) – w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 8% × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli po dwóch latach wartość indeksu wzrośnie w stosunku do początkowej wartości lub też spadnie, ale o mniej niż 15% w stosunku do początkowej wartości (innymi słowy jeżeli WARTOŚĆ KOŃCOWA jest większa od 85% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ) – w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:

  • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 02 kwietnia 2020 r.
  • WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 29 marca 2022 r.
  • POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatni poziom notowań Indeksu DAX na danej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem

Lokata Strukturyzowana Stabilny Kurs 62

Podstawowe parametry:
Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1% w skali roku,
Czas trwania lokaty: 18 miesięcy,
Data rozpoczęcia lokaty: 02.04.2020 r.,
Data zakończenia lokaty: 01.10.2021 r.,
Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 0%-5% w skali inwestycji,
Ochrona kapitału: 100% (pod warunkiem dotrzymania terminu zakończenia),
Minimalna kwota wpłaty: 1 000 PLN.

Zysk z lokaty uzależniony jest od kursu średniego NBP dla pary walutowej EUR/PLN.

Za każdy dzień, w którym kurs średni NBP dla pary walutowej EUR/PLN znajduje się w zdefiniowanym przedziale, zostaje naliczona część oprocentowania. Przedział definiuje się jako wszystkie wartości kursów EUR/PLN pomiędzy Dolną Barierą (włączając Dolną Barierę) a Górną Barierą (włączając Górną Barierę).
Dolna Bariera – średnia arytmetyczna z Kursów Średnich NBP dla pary walutowej EUR/PLN z Dat Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika minus 0,05 PLN (zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku)
Górna Bariera – średnia arytmetyczna z Kursów Średnich NBP dla pary walutowej EUR/PLN z Dat Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika plus 0,05 PLN (zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku). Daty Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika to: 1) 27.03.2020 r. 2) 30.03.2020 r. 3) 31.03.2020 r. 4) 01.04.2020 r. 5) 02.04.2020 r. Data Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika to: 28.09.2021 r.
Oprocentowanie Lokaty Strukturyzowanej za okres inwestycji określa następująca zasada:

OPROCENTOWANIE LOKATY = 5% × n ÷ N

n – liczba dni pomiędzy 5) Datą Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika tj. 02.04.2020 r. (wyłączając tą Datę Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika) a Datą Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika (włączając Datę Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika), w których kurs średni NBP dla pary walutowej EUR/PLN był publikowany na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl oraz pozostawał pomiędzy Dolną Barierą (włącznie) a Górną Barierą (włącznie)
N – liczba dni pomiędzy 5) Datą Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika tj. 02.04.2020 r. (wyłączając tą Datę Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika) a Datą Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika (włączając Datę Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika), w których kurs średni NBP dla pary walutowej EUR/PLN był publikowany na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl

Więcej szczegółów dotyczących lokat (w tym opis ryzyk z nimi związanych) na stronie Banku Millennium oraz w placówkach banku.

źródło: Bank Millennium (bankmillennium.pl)