Ukazał się najnowszy World Wealth Report 2020 przygotowany przez firmę Capgemini. Badanie obejmuje 71 krajów, odpowiadając za ponad 98% światowego dochodu narodowego brutto i 99% kapitalizacji światowych giełd. W ramach badania Capgemini 2020 Global HNW Insights Survey przebadano ponad 2500 HNWI z 21 głównych rynków majątkowych w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym 2020 r. I jako takie wyniki ankiety nie uwzględniają wpływu kryzysu COVID-19.

Główne przesłania raportu to:

  • Ameryka Północna przewyższa Azję i Pacyfik pod względem wzrostu zamożności indywidualnej po raz pierwszy od ośmiu lat, podczas gdy COVID-19 przynosi niepewność.
  • HNWI wykazują zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem, analizują opłaty i chcą hiper-personalizacji.

Bogactwo i populacja osób o wysokiej zamożności (HNWI) wzrosły na całym świecie o prawie 9% w 2019 r. Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego, międzynarodowych wojen handlowych i napięć geopolitycznych. Ameryka Północna i Europa objęły prowadzenie z odpowiednio około 11% i 9% wzrostem, wyprzedzając region Azji i Pacyfiku (8%) po raz pierwszy od 2012 roku. Jednak boom z poprzedniego roku był okryty niepewnością, ponieważ gospodarki globalne przygotowują się do przewidywany spadek o 4,9% w 2020 r. według Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

W Ameryce Północnej wzrost liczby ludności i zamożności HNWI o 11% (w porównaniu ze spadkiem zamożności o 1% w 2018 r.) oznaczał, że region ten odpowiadał za 39% przyrostu ludności HNWI na świecie i 37% wzrostu zamożności w 2019 r. Wyniki europejskie przewyższały wyniki Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej, gdzie populacja HNWI i bogactwo rosną o prawie 9%. Pomimo dobrych wyników rynkowych z kilku krajów azjatyckich, w tym Hongkongu, Chin i Tajwanu, region APAC ogólnie wzrósł o 8% w 2019 r., spadając poniżej średniej globalnej stopy wzrostu HNWI wynoszącej 9%.

Bogactwo po COVID-19.

Zgodnie z raportami Światowej Federacji Giełd, COVID-19 usunął ponad 18 bilionów dolarów z rynków światowych w lutym i marcu 2020 r., po czym w kwietniu nastąpiło lekkie odbicie. Analiza firmy Capgemini, szczegółowo opisana w nowym raporcie, przewiduje spadek światowego bogactwa o 6–8% do końca kwietnia 2020 r. (w porównaniu z grudniem 2019 r.). Zmieniły się również priorytety inwestycyjne – zrównoważone inwestycje, które są zgodne z priorytetami środowiskowymi i społecznymi, zyskują na znaczeniu po pandemii.

„W obliczu dzisiejszej nadzwyczajnej niepewności zarządzający majątkiem i firmy znajdują się na nieznanych wodach” – powiedział Anirban Bose, dyrektor generalny ds. Usług finansowych firmy Capgemini i członek zarządu Grupy. „Ten nieprzewidywalny okres może również stanowić okazję dla firm do ponownej oceny i ponownego odkrycia ich modeli biznesowych i operacyjnych, aby były bardziej elastyczne i odporne. Analityka i automatyzacja, a także nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą umożliwić firmom zwiększenie przychodów dzięki lepszej obsłudze klienta przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki usprawnieniu procesów ”.

Zrównoważone inwestycje i usługi o wartości dodanej zyskują na popularności

Rosnące zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami (SI) daje firmom możliwość zaangażowania się w ten segment o dużym potencjale. Wśród segmentu ultra-HNWI SI nabiera znacznego rozpędu. Podczas gdy ogółem 27% HNWI wyraziło zainteresowanie produktami SI, 40% ultra-HNWI było gotowych przeznaczyć pieniądze na zrównoważony rozwój.

HNWI planują przeznaczyć 41% swojego portfela na produkty SI do końca 2020 r. i 46% do końca 2021 r. Firmy zarządzające majątkiem dostrzegły ten trend i są gotowe sprostać popytowi, ponieważ 80% oferuje obecnie opcje SI. Fundusze skoncentrowane na społecznie odpowiedzialnym inwestowaniu były rzadkim jasnym punktem aktywności rynkowej w 2020 r. I chociaż inwestycje HNWI w SI uwzględniają wpływ społeczny/środowiskowy, motywuje je również rentowność. Głównymi przyczynami zainteresowania HNWI zrównoważonymi inwestycjami są wyższe zwroty i mniejsze ryzyko – 39% spodziewa się wyższych zwrotów z produktów SI, podczas gdy 33% uważa SI za rozsądne i mniej spekulacyjne. Co ciekawe, już 26% HNWI powołuje się na chęć zrewanżowania się bezpośrednio społeczeństwu.

Hiper-personalizacja niezbędna by sprostać zmieniającym się oczekiwaniom.

Nieprzewidywalność w 2020 r. może wpłynąć na korekty aktywów, a także wyższe oczekiwania klientów i kontrolę opłat za doradztwo. Akcje stały się najbardziej znaczącą klasą aktywów na początku 2020 r. i stanowiły 30% globalnych portfeli finansowych HNWI, głównie dzięki silnym rynkom akcji i bodźcom finansowym przywracającym zaufanie. HNWI stają się również coraz bardziej krytyczni wobec wynagrodzeń menedżerów majątku, z 33% niezadowolonych obowiązującymi stawkami w 2019 r. Oczekuje się, że dyskomfort wzrośnie w wyniku niestabilnych rynków. Według raportu więcej niż jeden na pięciu HNWI może zmienić firmę w następnym roku, a wysokie opłaty mogą być tego głównym powodem dla 42% HNWI. HNWI powołują się również na preferowanie opłat za wyniki i usługi w stosunku do opłat opartych na aktywach, co wskazuje na wyższe oczekiwania co do wartości dostarczanej za pobierane opłaty.

Zdolności cyfrowe stały się kluczowe dla ciągłości biznesowej firm zarządzających majątkiem. Hiper-spersonalizowane oferty oparte na sztucznej inteligencji, analizach i innych technologiach mogą sprostać zmieniającym się oczekiwaniom HNWI w obszarach, w tym:

  • Indywidualne profile ryzyka – wykorzystanie nauk behawioralnych i analizy nastrojów do interpretacji profili ryzyka poszczególnych klientów.
  • Spersonalizowana konstrukcja portfela i dostosowane porady – analiza danych i uczenie maszynowe w celu tworzenia niestandardowych portfeli, ocena zachowań klientów w celu zapewnienia dostosowanych porad.
  • Indywidualne raportowanie klientów – korzystanie z interfejsów API i wielu źródeł danych w celu tworzenia kompleksowego widoku inwestycji klientów

Przed COVID (styczeń-luty 2020) inwestorzy zgłaszali, że najmniej zadowoleni byli z usług związanych ze spersonalizowanymi informacjami lub usługami, a ponad 60% HNWI zgłosiło niezadowalające doświadczenia podczas prób uzyskania informacji o nowych ofertach z zakresu zarządzania lub sytuacji rynkowej. Najbardziej niezadowoleni z dostępu do informacji i usług dodanych byli HNWI w wieku 50-59 lat.

Koń trojański BigTech

Niezadowalające doświadczenia klientów związane z dostępem do informacji i usługami o wartości dodanej przyczyniły się do tego, że stracono okazję, aby uzyskać efekt „wow” u klientów. Ponad 40% HNWI, z którymi rozmawiał Capgemini, twierdzi, że dobre doświadczenia w tym zakresie mają głęboki wpływ na ich ogólne wrażenie firmy, które prawdopodobnie wzrośnie w wyniku COVID-19.

Podczas gdy tylko 26% zarządzających majątkiem zalicza konkurencję BigTech do największych potencjalnych zagrożeń, HNWI z pewnością uważają, że BigTechy mogą przewyższać obecne firmy, jeśli chodzi o dostęp do informacji i usługi o wartości dodanej. 74% HNWI zgłasza chęć rozważenia ofert zarządzania majątkiem od BigTechs, procent ten zwiększa się do 94% wśród 22% HNWI, którzy twierdzą, że mogą zmienić swoją główną firmę zarządzającą majątkiem w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

HNWI w Ameryce Łacińskiej i Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) wyrazili największe prawdopodobieństwo przyjęcia oferty zarządzania majątkiem przez firmy BigTechs. W Japonii i Ameryce Północnej akcpetacja BigTech rośnie znacząco w przypadku HNWI, którzy prawdopodobnie zmienią podmiot zarządzający w ciągu 12 miesięcy. Nic dziwnego, że najbardziej skłonni są HNWI w wieku poniżej 40 lat, u których zainteresowanie zmianą sięga prawie 90%.

W miarę zdobywania przez BigTech gruntów usług finansowych firmy zarządzające majątkiem mają niewielki wybór, jak tylko szybko zwiększyć cyfrowe zaangażowanie w stosunku do klientów. Spojrzenie na elementy, które wywołały najmniejszą satysfakcję HNWI i te najbardziej narażone na ingerencję BigTech, ujawnia trzy etapy jako obszary zainteresowania: pozyskiwanie, doradztwo i usługi o wartości dodanej.

W przypadku firm zarządzających majątkiem dwutorowa strategia oparta na zasadach Open X pozwoli zarządzającym majątkiem szybko i efektywnie pod względem kosztów zwiększyć możliwości w całym łańcuchu wartości. W celu nabycia, usług doradczych i usług o wartości dodanej, firmy powinny inwestować w technologie, aby budować możliwości na miejscu i wykorzystywać współpracę ekosystemów i partnerstwa WealthTech w celu zwiększenia możliwości.

Podczas gdy osoby zarządzające majątkiem mogą bezpośrednio skupić się na utrzymaniu biznesu, budowanie zdolności – zarówno teraz, jak i w oczekiwaniu na ożywienie – może utorować drogę do przyszłych możliwości i nowych źródeł przychodów. Firmy odnoszące sukcesy to te, które potrafią zharmonizować się ze swoim ekosystemem, aby szybko zaspokoić zapotrzebowanie klientów o wysokiej wartości netto na łatwo dostępne spersonalizowane informacje i dostosowane strategie inwestycyjne.

Więcej informacji i pełna wersja raportu na stronie autorów: www.capgemini.com.

źródło: Capgemini

Słowniczek:

HNWI – osoby posiadające aktywa inwestycyjne w wysokości 1 miliona USD lub więcej, z wyłączeniem podstawowego miejsca zamieszkania, przedmiotów kolekcjonerskich, towarów konsumpcyjnych i trwałych dóbr konsumpcyjnych.
Ultra-HNWI – mają ponad 30 milionów dolarów w aktywach, które można zainwestować.
Open X – oparte na zgodności podejście do otwartej bankowości i przejścia do płynnej wymiany danych i zasobów w celu ciągłego ulepszania obsługi klienta.