Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała w dniu 4 sierpnia 2021 r. „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ogłosił wytyczne dotyczące opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne w zależności od wypracowanego wyniku inwestycyjnego. Sucess fee najczęściej jest pobierana wówczas, gdy zarządzającym uda się spełnić konkretne kryteria. Polska wersja dokumentu została opublikowana 5 listopada 2020 r. W związku z tym polski urząd nadzoru (UKNF) zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego dostosowania statutów funduszy do końca bieżącego roku. Intencją wytycznych jest, aby stosowane modele pobierania opłat za wynik były ujednolicone, naliczane w sposób rzetelny i sprawiedliwy wobec inwestorów.

Standard wypracowany w środowisku IZFiA i udostępniony publicznie do wykorzystania ma charakter wymogów minimalnych. Dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), z wyłączeniem funduszy stosowanych w PPK (t.j. zdefiniowanej daty).

Standard w zakresie success fee potwierdza zastosowanie Wytycznych od 1 stycznia 2022 r. i obejmuje obszary:

  • model naliczania opłaty za wynik w funduszach inwestycyjnych posiadających wskaźnik referencyjny (benchmark) oraz w funduszach nieposiadających benchmarku
  • częstotliwość krystalizacji opłaty za wynik
  • okres odniesienia
  • model tworzenia rezerwy na wynagrodzenie zmienne
  • stawki maksymalnej opłaty za wynik.

– Z dużą satysfakcją udostępniamy szeroko dokument „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki”, który ma na celu ułatwienie dostosowania statutów funduszy do Wytycznych ESMA, które nasuwały szereg wątpliwości interpretacyjnych. Chciałam tu bardzo podziękować wszystkim członkom grupy roboczej IZFiA, ponieważ wypracowanie wspólnego podejścia wiązało się z trudną pracą koncepcyjną, niekiedy o mocno technicznym charakterze. Zależało nam, by wypracować model uniwersalny umożliwiający weryfikację naliczania opłaty zmiennej, oraz by sam pobierany koszt był proporcjonalny do faktycznych wyników funduszu. Pragnę także podkreślić, że nasze prace nad Standardem odbywały się w ścisłej komunikacji z UKNF i Radą Banków Depozytariuszy, a naczelną zasadą przy ustalaniu Standardu był interes uczestników funduszu. Mam nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy z UKNF wprowadzanie adekwatnych zmian do statutów z wykorzystaniem opracowanego przez nas dokumentu ułatwi TFI procedowanie zmian u nadzorcy, a ich treść będzie zrozumiała i przejrzysta dla inwestorów. Jest to jeszcze jeden krok w kierunku większej transparentności funduszy – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Pełen dokument „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” jest dostępny w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/standardy-rekomendacje-i-kodeksy

Źródło: IZFiA