Niewiele wiemy o funduszach inwestycyjnych

Wysoki lub bardzo wysoki poziom wiedzy na temat funduszy inwestycyjnych deklaruje jedynie 8% Polaków, natomiast aż 56% przyznaje, że ich poziom wiedzy jest niski albo bardzo niski – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). O funduszach inwestycyjnych słyszało mniej niż połowa Polaków (44%). Większą...Read more

IZFIA standaryzuje opłaty success fee

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała w dniu 4 sierpnia 2021 r. „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych...Read more