Tylko do 01 sierpnia b.r. można w Banku Millennium skorzystać z oferty lokaty strukturyzowanej „Amerykańska Technologia I”.

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego NASDAQ 100. Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwesty cji (po dwóch latach). Inwestor ma 80% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 39,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [6,4%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1) × 80%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 150% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 6,4% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 1 sierpnia 2022 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 29 lipca 2024 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

Podstawowe parametry produktu:

  • Zapisy trwają w terminie: 01.07.2022 r. – 01.08.2022 r.
  • Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1,5 % w skali roku
  • Czas trwania lokaty: 24 miesiące
  • Data rozpoczęcia lokaty: 02.08.2022 r.
  • Data zakończenia lokaty: 01.08.2024 r.
  • Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 6,4% – 39,99% w skali inwestycji
  • Ochrona kapitału: 100% w dniu zapadalności lokaty
  • Minimalna kwota wpłaty: 10 000 PLN

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ:

Szybsze wycofywanie się FED-u z programu skupu aktywów i większa, niż oczekiwana przez inwestorów, skala podwyżek stóp procentowych w USA mogą przedłużyć obecnie obserwowane spadki wycen na rynkach kapitałowych.

Zaburzenia łańcucha dostaw powodują przestoje w fabrykach, braki towarów oraz wzrost ich cen. W związku z tym wzrost gospodarczy na świecie może być wolniejszy, niż zakładano kilka miesięcy temu.

Eskalacja konfliktu związanego z atakiem Rosji na Ukrainę może powodować wyższe ceny oraz braki niektórych surowców na rynkach, co niekorzystnie wpłynie na światowy wzrost gospodarczy.

AKTUALNY KONTEKST INWESTYCYJNY:

Rynek w dużej części wycenił już złe informacje: podwyżki stóp procentowych, zakończenie programu QE, wysoką inflację. Spółki amerykańskie (szczególnie technologiczne o mocnej pozycji na rynku, generujące zyski oraz posiadające duży zapas gotówki) zyskają najmocniej w chwili pierwszych informacji o ożywieniu gospodarczym.

Gospodarka USA jest w dużej mierze skoncentrowana na rynku lokalnym, 71% przychodów amerykańskich spółek jest generowanych w USA i Kanadzie.

Tylko 12% przychodów pochodzi z Europy która jest najbardziej narażona na skutki ataku Rosji na Ukrainę. Ekspozycja na rynek rosyjski i ukraiński jest śladowa.

Amerykanie posiadają duże złoża gazu oraz ropy, które w pewnym stopniu pozwolą neutralizować szok podażowy na rynku surowców energetycznych

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w oddziałach Banku Millennium.

źródło: Bank Millenium