Tylko do 30 czerwca b.r. można w Banku Millennium skorzystać z oferty lokaty strukturyzowanej „Brytyjska Siła III”. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego FTSE 100. Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 80% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 180% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 63,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 180% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [7,2%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1) × 80%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 180% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 7,2% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 1 lipca 2022 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 26 czerwca 2024 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

Podstawowe parametry lokaty:
– Zapisy trwają w terminie: 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
– Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 1,5 % w skali roku
– Czas trwania lokaty: 24 miesiące
– Data rozpoczęcia lokaty: 01.07.2022 r.
– Data zakończenia lokaty: 01.07.2024 r.
– Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 7,2% – 63,99% w skali inwestycji
– Ochrona kapitału 100% w dniu zapadalności Lokaty
– Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ:

Szybsze od oczekiwań wycofywanie się FED-u z programu skupu aktywów i większa skala podwyżek stóp procentowych w USA mogą wywołać korektę na rynkach kapitałowych.
Zaburzenia łańcucha dostaw powodują przestoje w fabrykach, braki towarów oraz wzrost ich cen. W związku z tym wzrost gospodarczy na świecie może być wolniejszy, niż zakładano kilka miesięcy temu.
Eskalacja konfliktu związanego z atakiem Rosji na Ukrainę może powodować wyższe ceny oraz braki niektórych surowców na rynkach, co niekorzystnie wpłynie na światowy wzrost gospodarczy.

AKTUALNY KONTEKST INWESTYCYJNY

Główny indeks giełdy w Londynie grupuje 100 spółek o najwyższej kapitalizacji rynkowej notowanych na LSE (są to spółki brytyjskie oraz zagraniczne). Duży udział w indeksie mają spółki wydobywcze (m.in. Royal Dutch Shell, Rio Tinto, BP, Glencore, BHP), farmaceutyczne (m.in. AstraZeneca, GlaxoSmithKline) oraz banki i spółki ubezpieczeniowe (m.in. HSBC, Lloyds Banking Group, Prudential, Barclays).
Spółki brytyjskie są notowane z dyskontem, nie tylko w stosunku do spółek z USA, lecz także w porównaniu ze spółkami ze strefy euro i globalnego indeksu MSCI.
Wydaje się, że negatywne informacje zdyskontowane są już w cenach (problemy związane z brexitem) i możliwe są lepsze wyniki FTSE 100 w stosunku do innych indeksów krajów rozwiniętych.
W kryzysie (wojna na Ukrainie) łatwiej jest zarządzać gospodarką, która jest niezależna, niż grupą krajów, gdzie każda decyzja musi być zaakceptowana przez inne kraje (UE). Wielka Brytania szybciej uniezależni się od dostaw surowców z Rosji, niż kraje UE.

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W LOKATY STRUKTURYZOWANE
• Ryzyko rynkowe – zysk z lokaty strukturyzowanej zależy od zachowania danej zmiennej rynkowej (np. kursu waluty). Jeżeli przewidywaniainwestora nie okażą się słuszne, kwota wypłacona w dniu zapadalności może być równa gwarantowanemu kapitałowi. Produkty (w zależności od struktury) mogą
również przynieść zysk mniejszy niż wzrost/spadek instrumentu bazowego.
• Inwestycja w lokaty strukturyzowane wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredytowego (upadłości) Banku, w którym otwierana jest lokata. W związku z tym posiadacz lokaty w przypadku braku wypłacalności Banku otrzyma należne mu środki z tytułu lokaty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
• Ryzyko płynności – posiadacz lokaty strukturyzowanej może w każdej chwili w okresie subskrypcji oraz w okresie inwestycji zakończyć inwestycję, wypłacając 100% kapitału.

Należy pamiętać, że zerwanie lokaty strukturyzowanej po okresie subskrypcji, a przed jej terminem zapadalności, powoduje obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej z chwilą zerwania lokaty strukturyzowanej, której wysokość określona jest w sekcji „Jakie opłaty związane są z zerwaniem lokaty” oraz w „Warunkach lokaty strukturyzowanej Brytyjska Siła III”.
• Ryzyko podatkowe – ryzyko zmiany przepisów podatkowych powodujące, że inwestowanie w instrumenty i produkty finansowe związane będzie z większymi niż dotychczas obciążeniami podatkowymi, co może skutkować zmniejszeniem opłacalności inwestycji.
• Złożoność produktu – dotyczy ryzyka związanego z charakterem produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożony, niestandardowy produkt, tym bardziej złożona będzie jego dokumentacja oraz zawarte w niej opisy. W efekcie zrozumienie zasad działania danego produktu może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji.

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w oddziałach Banku Millennium.

źródło: Bank Millenium