Przez sektor finansowy przetacza się obecnie burza, szefowie banków próbują dopasować rolę swoich organizacji do coraz trudniejszego rynku. Raport, zatytułowany “Bankowość w 2035: trzy warianty przyszłości”, rysuje możliwe scenariusze w oparciu o zebrane dane i wywiady z ekspertami. Analiza, przygotowana we współpracy z SAS, wskazuje tzw. megatrendy, które mają potencjał przekształcenia branży bankowej, definiuje zagrożenia i szanse oraz przedstawia konkretne sposoby, jak banki mogą ewoluować w kierunku zrównoważonych i etycznych zasad funkcjonowania.

Po co istnieje bank?

Zmiany klimatyczne oraz nierówności ekonomiczne i społeczne powodują, zdaniem ekspertów, że banki stoją w tej chwili na rozdrożu: „Dynamiczny rozwój sektora w warunkach niepewności rodzi pytanie, jaki jest cel istnienia banków?” – akcentuje Yuxin Lin. „To, jak na to pytanie odpowiedzą liderzy bankowości, i to, jakie decyzje podejmą na podstawie analizy tej sytuacji, na nowo zdefiniuje całą branżę” – podkreśla Senior Manager of Policy and Insights w Economist Impact. Jak uzupełnia Director of Global Financial Services w SAS, Alex Kwiatkowski, „banki mają wpływ nie tylko na stan globalnej gospodarki, ale i sytuację ludzi. Świadomie używając technologii i innowacji, instytucje mogą godzić osiąganie wyższych celów z opłacalnością. Jeśli natomiast nie zaangażują się we wprowadzanie prawdziwych zmian, może to mieć bardzo poważne konsekwencje” – uważa menadżer z SAS.

2035 rok – scenariusze

Scenariusz nr 1: Odzyskać zaufanie społeczne

Zaufanie do banków nadszarpnął kryzys z 2008 roku. Usługi finansowe w rankingach zaufania do poszczególnych sektorów gospodarki zajmują ostatnie miejsca: negatywny stosunek do branży finansowej deklaruje 46 proc. ankietowanych, pozytywny – 54 proc. (Edelman Trust Barometer, 2022). Wybiegając w przyszłość do roku 2035, Scenariusz nr 1 przedstawia świat, w którym banki do poprawy własnego wizerunku wykorzystują transformację cyfrową. Wzmacniają ochronę prywatności danych i zabezpieczenia przed oszustwami, a także wprowadzają zasady korzystania z usług, które są bardziej przyjazne dla konsumentów. Dzięki zaawansowanym platformom cyfrowym mogą skutecznie komunikować się z klientami i zapewniać im obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

– Zaufanie konsumentów, budowane przez wiele lat, można dziś stracić w jednej chwili – zaznacza Stu Bradley, wiceprezes Fraud and Security Intelligence w SAS. – W miarę jak digitalizacja przyspiesza, banki muszą zarządzać doświadczeniem klienta w wysoce spersonalizowany sposób. Konieczne jest całościowe podejście, które pozwoli równoważyć budowanie zaangażowania z szacowaniem ryzyka oraz kwestiami bezpieczeństwa.

Scenariusz nr 2: Banki i zielona transformacja

Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, dzisiejsze deklaracje rządów w sprawie ograniczania emisji gazów cieplarnianych są zbyt zachowawcze. Ograniczenie zmian klimatycznych wymaga bezprecedensowej globalnej współpracy, a także szybkich i zdecydowanych działań.

Scenariusz nr 2 przewiduje, że w 2035 roku dekarbonizacja gospodarki jest priorytetem dla energetyki, infrastruktury i transportu. Standardem stają się opłacalne źródła energii odnawialnej oraz zielone technologie. Przywództwo sektora bankowości w kwestiach klimatycznych może stanowić kluczowy warunek dla osiągnięcia zeroemisyjności przemysłu w perspektywie 2050 roku. Dzięki zdolności modelowania scenariuszy ryzyka klimatycznego i rozumieniu potencjalnego wpływu tego zjawiska na kapitał, banki mogą odegrać bardzo ważną rolę w napędzaniu zielonej transformacji.

Scenariusz nr 3: Świat w czasach niepewności

Pandemia COVID-19 uwypukliła istniejące wcześniej problemy ekonomiczne I zaostrzyła napięcia między światowymi gospodarczymi mocarstwami. Równocześnie jej skutki najmocniej dotknęły biedniejsze kraje. Scenariusz nr 3, naszkicowany przez Economist Impact, widzi świat Anno Domini 2035 jako rzeczywistość pełną sporów i rozrywaną rozbieżnościami interesów. Światowi giganci rezygnują z ustaleń wielostronnych na rzecz porozumień dwustronnych i regionalnych, co marginalizuje Światową Organizację Handlu. Globalny system finansowy dzieli się pod naciskiem alternatywnych systemów płatniczych oraz walut cyfrowych. – Deglobalizacja, przyspieszona przez ostatnie wydarzenia, prawdopodobnie zwiększy skalę nierówności społecznych, które już są coraz bardziej widoczne – ocenia Theodora Lau, założycielka Unconventional Ventures. – Bezsprzecznie, bankowość i pieniądze są w centrum tych wydarzeń. Każdy z nas ma dziś do odegrania bardzo ważną rolę budowaniu bardziej zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości.

Badanie “Bankowość w 2035: trzy warianty przyszłości” Economist Impact, funkcjonującego w ramach grupy medialnej The Economist, powstało we współpracy z firmą SAS. Raport można pobrać na stronie: https://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS223236_337259.

Źródło: SAS