8 października odbył się II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion. Przedstawiciele międzynarodowego i polskiego świata finansów – ekonomiści, zarządzający oraz analitycy spotkali się w Warszawie, aby porozmawiać o kierunkach rozwoju światowej gospodarki. Kongres zgromadził ponad 300 gości. Temat przewodni dotyczył roli doradców finansowych w obliczu zmian koniunktury oraz obecnej sytuacji na rynkach.
 
Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki badania przeprowadzonego przez Pentor Research International przy współpracy z Xelion, w którym pytaliśmy o to, kto umie zaopiekować się klientem zamożnym. Wyniki badania potwierdziły tezę, że w Polsce doradztwo finansowe dla klientów zamożnych i private banking znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Private banking ogranicza się często do sprzedaży produktów finansowych takich jak asset management. Progi kapitałowe dla klientów są wciąż stosunkowo niskie, a relacje klientów z doradcami nie mają atrybutu wieloletniości ze względu na krótką historię rynku. Często zdarza się, że jeden klient ma wielu opiekunów nie mających pełnego wglądu w jego portfel, co nie sprzyja budowaniu spójnej i kompleksowej strategii inwestycyjnej przez daną instytucję.

jkb_an.jpeg

Adam Niewiński, Prezes Xelion. Doradcy Finansowi i gospodarz kongresu podkreślał, że rozwój rynku doradztwa finansowego w Polsce ma duży potencjał wzrostu. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii udział doradców finansowych w rynku zarządzania aktywami wynosi ponad 50%, w krajach europejskich kształtuje się na poziomie 8-10 %, a w Polsce jest to 2%. Zarówno w Niemczech jak i we Włoszech rynek ten dynamicznie się rozwija. W Polsce urośnie ponad czterokrotnie w ciągu najbliższych kilku lat. W długim okresie efektem dzisiejszego kryzysu będzie większe zapotrzebowanie na usługi doradztwa finansowego. Klienci docenią wiedzę i obiektywność doradcy oraz potrzebę dywersyfikacji portfela – mówił Adam Niewiński.

Natomiast w prezentacji przedstawianej na kongresie dr Jerzy Głuszyński, wiceprezes zarządu Pentor Research International, zbudował profil klienta zamożnego, który jak się okazuje z usług finansowych korzysta w coraz bardziej intensywny sposób. W praktyce oznacza to dywersyfikację inwestycji przy korzystaniu z szerokiej palety różnych produktów i usług finansowych oraz długookresową strategię inwestowania. Klienci bogatsi cenią sobie także swobodę wyjścia z inwestycji w dowolnym terminie. Jednocześnie wielu z nich deklaruje pozostanie z inwestycją nawet w przypadku spadku wartości ulokowanych środków, licząc na odrobienie strat.

Dowodem na to jest brak masowej wyprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych przez klientów zamożnych w ostatnim czasie pomimo malejącej wartości aktywów funduszy inwestycyjnych – argumentował Głuszyński, zwracając uwagę również na fakt, że wysoki odsetek osób z tej grupy jest skłonny ponieść większe ryzyko w zamian za możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Według badań co czwarty zamożny klient planuje zakup nowych jednostek w ciągu najbliższego roku, co między innymi wynika z jego stosunkowo dobrej wiedzy o rynku i umiejętności rozsądnego interpretowania informacji docierających z mediów. Bogatsi klienci chętnie samodzielnie poszukują informacji na temat produktów finansowych i czują się odpowiedzialni za wynik finansowy swoich inwestycji. Szczegółowa analiza zachowań i opinii klientów zamożnych pokazuje, że segment ten tworzą bardzo zróżnicowani klienci, a ich liczba rośnie z każdym rokiem.
Wraz ze wzrostem zamożności Polaków, zainteresowanie usługami doradztwa finansowego będzie rosło. Badanie Pentor podaje, że co czwarty klient jest zainteresowany korzystaniem z usług doradców. Obecnie na polskim rynku usług finansowych dominującą pozycję zajmują banki. Jednak 50 procent respondentów wskazało doradców finansowych, jako instytucję której chciałoby powierzyć swoje środki, co pokazuje, że sam rynek ma w sobie ogromny potencjał.

W czasie Kongresu mogliśmy również wysłuchać prezentacji zagranicznych gości. W tym roku do Polski przyjechał Richard Urwin, dyrektor, główny ekonomista strategii alokacji aktywów i analiz w BlackRock, który zaprezentował swoje spostrzeżenia na temat trendów w światowej gospodarce. Natomiast Ad van Tiggelen, Senior Strategist z ING podzielił się swoimi opiniami na temat zmian na globalnych rynkach finansowych. David Zahn, wiceprezes i menedżer portfela inwestycyjnego Grupy Instrumentów Stałego Dochodu Franklin Templeton omówi trendy na rynku kapitałowym w kontekście możliwości inwestowania w obligacje globalne.

panel1.jpg

Podczas dyskusji panelowych Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zastanawiał się, czy obecna sytuacja na rynkach jest faktycznie fazą cyklu koniunkturalnego, czy też sytuacją zupełnie atypową, z którą przyszło nam się zmierzyć. Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarządu Banku Pekao SA, podkreślał, że gospodarka jest zbyt mocno zadłużona. Z kolei Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI zwrócił uwagę inwestorów na instrumenty dłużne. Ciekawy głos do dyskusji wniósł również Wojciech Eichelberger, psycholog biznesu, który przyznał, że na rynki wdarła się psychologia w postaci trudnego do opanowania lęku przed nieprzewidywalnością rozwoju sytuacji. Dyskusje panelowe poprowadzili Kazimierz Krupa, redaktor naczelny Forbes oraz Forbes Investor, Roman Młodkowski, dyrektor programowy TVN CNBC Biznes oraz Piotr Kuczyński, główny analityk w Xelion. Doradcy Finansowi.

panel2.jpg

O zachowaniach inwestycyjnych Polaków oraz sytuacji na światowych rynkach finansowych rozmawiali:

Jan Krzysztof Bielecki, prezes zarządu Banku Pekao SA
Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu Pioneer Pekao TFI
Adam Niewiński, prezes zarządu Xelion. Doradcy Finansowi
Jerzy Głuszyński, wiceprezes zarządu Pentor Research International
Kazimierz Krupa, redaktor naczelny Forbes oraz Forbes Investor
Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Wojciech Eichelberger, psycholog biznesu, dyrektor Instytutu Psychoimmunologii
Richard Urwin, dyrektor, główny ekonomista strategii alokacji aktywów i analiz w BlackRock
Ad van Tiggelen, Senior Strategist ING
Piotr Kuczyński, główny analityk w Xelion. Doradcy Finansowi\Markus Weigl, prezes zarządu Superfund TFI SA
Adrian Adamowicz, wiceprezes Pioneer Pekao TFI
Maciej Bombol, wiceprezes Millennium TFI\David Zahn, Wiceprezes i menedżer portfela inwestycyjnego Grupy Instrumentów Stałego Dochodu Franklin Templeton
Roman Młodkowski, dyrektor programowy TVN CNBC Biznes
Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI
Peter Lindegaard, Chief Investment Officer, Nordea Life & Pensions, Poland

Kongres Doradztwa Finansowego Xelion jest organizowany pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, którego celem jest m.in. stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz dyskusji merytorycznej między reprezentantami polskiego i międzynarodowego świata finansów. Kongres odbywa się pod patronatem medialnym: miesięczników Forbes, Forbes Investor oraz Fundusze, dzienników Rzeczpospolita oraz Parkiet, serwisów internetowych Bankier.pl i PR News oraz telewizji TVN CNBC Biznes.

Relację przygotowała: Katarzyna Kostrzewa, PR Manager Xelion Doradcy Finansowi