Bank Millennium udostępnił w bankowości elektronicznej Program Inwestycyjny Millennium, umożliwiający inwestowanie zarówno na lokalnym, jak i na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przygotowany z myślą o różnych stylach i preferencjach inwestycyjnych klientów. Program dostępny jest zarówno z poziomu serwisu internetowego, jak i aplikacji mobilnej, a jego uruchomienie i obsługa są bardzo proste, intuicyjne i maksymalnie przyjazne dla klientów, również tych, którzy nigdy wcześniej nie inwestowali. Teraz klient może też wypełnić w aplikacji mobilnej ankietę inwestycyjną, konieczną do skorzystania z produktów inwestycyjnych.

Uruchomienie i korzystanie z programu wymaga jedynie kilku prostych kroków. Klient może poznać program przed otwarciem, wypełnić lub zaktualizować online ankietę inwestycyjną (teraz również w aplikacji mobilnej) oraz podpisać umowę ramową z bankiem (to konieczne, aby skorzystać z oferty). Następnie klient może wybrać jeden z dostępnych planów inwestycyjnych. Wszystkie formalności związane z założeniem programu załatwia online. Dodatkowo może łatwo utworzyć zlecenie stałe, by regularnie dokonywać wpłat, założyć kilka programów i nadać im swoje nazwy.

– Poszerzamy możliwości dla klientów szukających nowych sposobów na inwestowanie swoich oszczędności. Program Inwestycyjny Millennium to nasz pierwszy produkt inwestycyjny dostępny w bankowości mobilnej. Zgodnie z naszymi standardami zaprojektowaliśmy proces tak, by był przyjazny dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób, które dopiero zaczynają inwestować, a jest ich coraz więcej. Możliwość otwarcia i obsługi programu m.in. w aplikacji mobilnej, ustawienia stałego zlecenia, a przy tym intuicyjny proces i przejrzysta konstrukcja programu, to najwygodniejsze dla klienta rozwiązanie, ułatwiające wejście i poruszanie się po świecie inwestycji. To kolejny proces, do tej pory dostępny wyłącznie w oddziale, który przenieśliśmy do naszej oferty dostępnej online – mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

– W dobie niskich stóp procentowych klienci coraz częściej sięgają po produkty inwestycyjne. Chcemy im to maksymalnie ułatwić w bankowości elektronicznej. Program Inwestycyjny Millennium to rozwiązanie zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów. Każdy może zdecydować, jak często i ile będzie inwestował w ramach wybranej przez siebie strategii, nie wychodząc z domu – mówi Robert Chorzępa, Kierujący Wydziałem Produktów i Procesów Inwestycyjnych w Banku Millennium.

W ramach Programu klient może się zdecydować na jeden z trzech gotowych planów modelowych, opartych na funduszach inwestycyjnych Millennium TFI, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Minimalna kwota potrzebna do rozpoczęcia inwestowania to 200 zł, klient nie ponosi opłat za otwarcie, wpłaty i prowadzenie Programu. Środki ulokowane w Programie są dostępne dla klienta w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie, nie jest konieczne określenie czasu trwania inwestycji. Szczegółowe zasady działania Programu i informacja o opłatach znajdują się na stronie www.bankmillennium.pl

Klienci mogą wybierać spośród trzech strategii inwestycyjnych:

  • Plan Stabilny – stworzony z myślą o osobach, które chcą osiągnąć potencjalne zyski nieco wyższe niż na standardowej lokacie, przy zachowaniu stosunkowo niskiego ryzyka. Do planu zostały wybrane subfundusze, inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne). Subfundusze w Planie Stabilnym charakteryzują się najniższym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
  • Plan Umiarkowany – stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnego systematycznego wzrostu wartości inwestycji i akceptują wyższe ryzyko niż w Planie Stabilnym. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Umiarkowanym charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego.
  • Plan Dynamiczny – stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnie wysokich wyników inwestycji i akceptują znaczne wahania wartości inwestycji. Do planu zostały wybrane subfundusze inwestujące w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Subfundusze w Planie Dynamicznym charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka.

Dostępne w planach subfundusze Millennium TFI lokują swoje aktywa w instrumenty rynków kapitałowych, takie jak akcje polskich i globalnych spółek czy obligacje skarbowe lub korporacyjne. Odpowiednie ich połączenie w ramach planów zaspokaja pełne spektrum potrzeb pod względem oczekiwanej potencjalnej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnia możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach.

Źródło: Bank Millennium